Forum TBS gaat over tot ontbinding

september 2019

Nadat de Stichting Forum TBS in september 2017 een bericht uitbracht vanaf dat moment meer op de achtergrond aanwezig te zijn als een onafhankelijk ‘forensisch netwerk’ is het bestuur nu tot de conclusie gekomen dat de noodzaak ontbreekt om als zodanig verder te gaan. Het argument dat toen de aanleiding tot een herpositionering vormde - de constatering dat de tbs in rustiger vaarwater is gekomen en dat het doel van Forum TBS nu ook door anderen wordt behartigd – geldt in 2019 in een nog sterkere mate.

Het bestuur van de Stichting constateert dat de statutaire doelstelling uit 2011 om de verlammende werking van de veiligheidsfocus te bestrijden door het leveren van reële informatie en het wegnemen van ongefundeerde angstbeelden, in wezen voor dit moment in voldoende mate is bereikt. Dat doel heeft de Stichting in de afgelopen jaren onder meer nagestreefd door het verzorgen van publicaties, het organiseren van symposia, het plaatsen van opinies, het geven van interviews, het uitvoeren van een imago-onderzoek en het opzetten en onderhouden van een website.

In de media en in de politiek is meer ruimte voor een genuanceerd beeld van de terbeschikkingstelling. Dit wil niet zeggen dat sprake is van een ideale situatie en dat er geen verbeterpunten blijven, maar het maatschappelijk en professioneel debat wordt gevoerd op een meer overwogen manier dan in het verleden het geval was.

Daarbij mag ook genoemd worden dat TBS Nederland als overkoepelend orgaan van de forensische zorginstellingen goed in staat is op te komen voor de belangen van de tbs in de breedste zin van het woord. Daarnaast heeft ook de oprichting van de Vereniging van TBS-advocaten een positieve bijdrage geleverd aan een evenwichtiger beeld van de tbs.

Met de ontbinding van de Stichting Forum TBS verdwijnt niet de betrokkenheid van degenen die als bestuurslid, lid van de kerngroep of als sympathisant hebben geparticipeerd. Zij allen zullen op persoonlijke titel beschikbaar willen blijven met hun deskundige inbreng. Want hun overtuiging blijft dat een goed functionerend tbs-stelsel waardevol is en dat de ter beschikking gestelden én de maatschappij daardoor het beste zijn gediend.

Het bestuur van de Stichting Forum TBS

De opheffing van de Stichting is per 1 oktober 2019 ingeschreven in het Handelsregister. 

 

(de website www.forumtbs.nl en het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. blijven nog tot augustus 2020 in gebruik)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Forum TBS gaat zich op een andere manier inzetten voor de tbs

september 2017

Forum TBS kiest voor een andere benadering om op te komen voor een realistisch imago van de terbeschikkingstelling (tbs) en wil meer op de achtergrond aanwezig blijven als een onafhankelijk 'forensisch netwerk'. Aanleiding is de constatering dat de tbs in rustiger vaarwater is gekomen en dat het doel van Forum TBS nu ook door anderen wordt behartigd.

Begin 2011 is de Stichting Forum TBS opgericht. Met het adagium in het logo 'voor een veilige én menselijke samenleving' wordt aangegeven dat onze samenleving én geestelijk zieke mensen beter af zijn mét tbs dan zonder. Het doel is het bevorderen van reële informatie en het wegnemen van ongefundeerde angstbeelden. Dat doel heeft de Stichting in de afgelopen jaren onder meer nagestreefd door het verzorgen van publicaties, het organiseren van symposia, het plaatsen van opinies, het geven van interviews en het opzetten van de website www.forumtbs.nl.

Het initiatief tot oprichting van Forum TBS kwam voort uit het in 2009 door de rechtspraak georganiseerde symposium "TBS op slot?". Behalve het bestuur bestaat Forum TBS uit een breed samengestelde kerngroep. De deelnemers, allen op persoonlijke titel, zijn afkomstig uit de zittende en staande magistratuur, de advocatuur, de behandelklinieken, de reclassering en de gedragskundige en juridische wetenschap. Bestuur en kerngroep komen enkele malen per jaar samen om ontwikkelingen op het gebied van de tbs te bespreken en mogelijke acties te ondernemen. Daarnaast steunt een groep sympathisanten het doel en komt daarvoor publiekelijk uit door hun naamsvermelding op de website.

In de besprekingen van bestuur en kerngroep kwam in de afgelopen tijd steeds vaker naar voren dat de tbs minder voor maatschappelijke onrust zorgt dan in het verleden. Zo hebben bepaalde beleidsmaatregelen invloed gehad op het verlofbeleid (aangescherpte procedure, instelling van een adviescollege ter toetsing van verlofaanvragen). Maar ook de ontwikkelingen in de behandelingsmethoden en het wetenschappelijk onderzoek naar effecten van behandeling hebben bijgedragen aan een meer vertrouwenwekkende positie van de tbs in de maatschappij en de politiek. De leden constateerden ook dat de onderwerpen die door Forum TBS zijn geagendeerd steeds meer door andere partijen in het forensische veld ter hand worden genomen. Onderwerpen die Forum TBS op haar drie symposia aan de orde stelde, worden ook besproken op bijeenkomsten van beroepsorganisaties als de forensische behandelingsklinieken, de RSJ en het EFP. Maar bovenal signaleert Forum TBS dat met name de behandelingsklinieken zelf hun maatschappelijke positie ter harte nemen en zich nu met een helder communicatiebeleid naar buiten richten. Belangenbehartiging en verbetering van het imago van de tbs worden hierdoor nagestreefd.

Tegen deze achtergrond hebben bestuur en kerngroep ook met deskundige 'buitenstaanders' overlegd over de toekomst van Forum TBS. Heeft Forum TBS op dit moment nog een toegevoegde waarde? De uitkomst van dit beraad was dat dit zeker nog het geval is. Maar de conclusie was ook dat de manier waarop Forum TBS tot dusver naar buiten treedt, aan een heroverweging toe is. Tegelijkertijd is er het besef dat de onafhankelijke positie van de leden, die immers allen op persoonlijke titel deelnemen, én de deskundigheid die zij inbrengen, door de buitenwereld op prijs worden gesteld. Hieruit ontstond het voornemen om als forensisch netwerk van deskundigen - als 'denktank' of 'adviesgroep' - beschikbaar te blijven. Niet op een vooral actieve manier, met symposia en stellingnames in de media zoals tot nu toe, maar meer op de achtergrond opererend. Maar wel met de bereidheid van zich te laten horen als de tbs weer onder druk zou komen te staan. Want de overtuiging blijft dat het tbs-stelsel waardevol is en dat de ter beschikking gestelden én de maatschappij daardoor het beste zijn gediend.

Het bestuur van de Stichting Forum TBS